Ports : STANLEY ROY BADMIN RWS RE AIA FSIA (1906-1989)