Snow : STANLEY ROY BADMIN RWS RE AIA FSIA (1906-1989)

WINTER SKATING by STANLEY ROY BADMIN

WINTER SKATING

CLEARING SNOW, POLE HILL by STANLEY ROY BADMIN

CLEARING SNOW, POLE HILL

SNOWSTORM, BIGNOR by STANLEY ROY BADMIN

SNOWSTORM, BIGNOR