BADMIN, STANLEY ROY RWS RE AIA FSIA (1906-1989): £500 - £1000