BADMIN, STANLEY ROY RWS RE AIA FSIA (1906-1989): £10000 +