Illustrations : SYDNEY STARR RBA NEAC (1857-1925)

ETON V HARROW AT LORDS by SYDNEY STARR

ETON V HARROW AT LORDS